Th 7, 01/06/2019 | 04:01 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Quy chế thẩm định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp/ quy chế kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Quy chế thẩm định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp/ quy chế kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp

-
Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế ( PDF )
-
Quy chế thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp ( PDF )
-
Quy chế thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu ( PDF )
-
Quy chế kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN (DOC / PDF)