LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Tin tức & sự kiện » Nhật Bản giúp Việt Nam nâng cao năng lực thẩm định sáng chế
Nhật Bản giúp Việt Nam nâng cao năng lực thẩm định sáng chế

Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) sẽ giúp Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam Dự án nâng cao toàn diện năng lực trong việc xử lý đơn sở hữu công nghiệp (SHCN).

Đây là một trong những nội dung thảo luận trong buổi làm việc của Đoàn công tác của Cục Sở hữu trí tuệ do Cục trưởng Đinh Hữu Phí dẫn đầu với JPO ngày 22/02/2018 tại Tôkyô, Nhật Bản. Bà Naoko Munakata, Tổng Cục trưởng JPO, ông Kunihiko Shimano, Phó Tổng Cục trưởng JPO và các đơn vị chức năng của JPO đã đón tiếp và làm việc với Đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đinh Hữu Phí cho biết hệ thống SHTT Việt Nam được thụ hưởng nhiều sự trợ giúp có hiệu quả từ Quỹ tín thác WIPO - Nhật Bản, qua đó, năng lực cũng như hạ tầng công nghệ thông tin của Cục SHTT từng bước được hoàn thiện và nâng cao, giúp cho Cục SHTT nói riêng và hệ thống SHTT nói chung hoạt động hiệu quả hơn. Đặc biệt, nhiều thế hệ cán bộ làm công tác SHTT của Việt Nam đã được đào tạo dưới sự tài trợ của Quỹ. Nhân dịp này, Cục trưởng đã đề nghị phía JPO tiếp tục ủng hộ Dự án nâng cao toàn diện năng lực của Cục SHTT trong việc xử lý đơn SHCN thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật bản (JICA) và Dự án hồi cố dữ liệu SHCN thông qua Quỹ Tín thác WIPO – Nhật Bản.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Cơ quan trong thời gian qua thông qua kênh hợp tác song phương và các diễn đàn đa phương như ASEAN, WIPO, v.v., bà Naoko Munakata đã tán thành việc thành lập Nhóm công tác chung giữa hai Cơ quan để thảo luận về các Chương trình hợp tác về thẩm định nhanh đơn sáng chế, phát triển nguồn nhân lực và quản lý chất lượng thẩm định sáng chế.

Bà Naoko Munakata cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất về một Dự án nhằm nâng cao năng lực toàn diện của Cục SHTT trong việc xử lý đơn SHCN và cho biết sẽ cử chuyên gia sang làm việc với Cục để bàn thảo các nội dung cụ thể trước khi trình Chính phủ Nhật Bản xem xét, phê duyệt. Liên quan đến hồi cố dữ liệu SHCN, JPO sẽ tích cực làm việc với WIPO và các đối tác có liên quan để có thể hỗ trợ Cục SHTT trong thời gian sớm nhất.

Cục trưởng Đinh Hữu Phí và Tổng Cục trưởng Naoko Munakata ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản

Ngay sau buổi làm việc, đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Cục Sở hữu trí Việt Nam và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản. Theo Văn bản được ký kết, JPO sẽ hỗ trợ Cục SHTT trong việc hoàn thiện chính sách về SHTT nhằm nâng cao hiệu quả bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ; nâng cao năng lực thẩm định đơn SHCN; đẩy mạnh quá trình tự động hóa hệ thống quản trị đơn SHCN; nâng cao nhân thức của công chúng và phát triển nguồn nhân lực, cũng như thúc đẩy các chương trình hợp tác về chia sẻ công việc./.

Cục trường Đinh Hữu Phí tặng quà lưu niệm cho bà Naoko Munakata

<p style="text-align: justify;">
<em style="font-size: 14px;">Cơ quan S&aacute;ng chế Nhật Bản (JPO) sẽ gi&uacute;p Cục Sở hữu tr&iacute; tuệ Việt Nam Dự &aacute;n n&acirc;ng cao to&agrave;n diện năng lực trong việc xử l&yacute; đơn sở hữu c&ocirc;ng nghiệp (SHCN).</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-size:14px;">Đ&acirc;y l&agrave; một trong những nội dung trong buổi l&agrave;m việc của Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c của Cục Sở hữu tr&iacute; tuệ do Cục trưởng Đinh Hữu Ph&iacute; dẫn đầu với JPO ng&agrave;y 22/02/2018 tại T&ocirc;ky&ocirc;, Nhật Bản. B&agrave; Naoko Munakata, Tổng Cục trưởng JPO, &ocirc;ng Kunihiko Shimano, Ph&oacute; Tổng Cục trưởng JPO v&agrave; c&aacute;c đơn vị chức năng của JPO đ&atilde; đ&oacute;n tiếp v&agrave; l&agrave;m việc với Đo&agrave;n.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-size:14px;">Ph&aacute;t biểu tại buổi l&agrave;m việc, &ocirc;ng Đinh Hữu Ph&iacute; cho biết hệ thống SHTT Việt Nam được thụ hưởng nhiều sự trợ gi&uacute;p c&oacute; hiệu quả từ Quỹ t&iacute;n th&aacute;c WIPO - Nhật Bản, qua đ&oacute;, năng lực cũng như hạ tầng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin của Cục SHTT từng bước được ho&agrave;n thiện v&agrave; n&acirc;ng cao, gi&uacute;p cho Cục SHTT n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; hệ thống SHTT n&oacute;i chung hoạt động hiệu quả hơn. Đặc biệt, nhiều thế hệ c&aacute;n bộ l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c SHTT của Việt Nam đ&atilde; được đ&agrave;o tạo dưới sự t&agrave;i trợ của Quỹ. Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Cục trưởng đ&atilde; đề nghị ph&iacute;a JPO tiếp tục ủng hộ Dự &aacute;n n&acirc;ng cao to&agrave;n diện năng lực của Cục SHTT trong việc xử l&yacute; đơn SHCN th&ocirc;ng qua Cơ quan Hợp t&aacute;c quốc tế Nhật bản (JICA) v&agrave; Dự &aacute;n hồi cố dữ liệu SHCN th&ocirc;ng qua Quỹ T&iacute;n th&aacute;c WIPO &ndash; Nhật Bản.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-size:14px;">Đ&aacute;nh gi&aacute; cao kết quả hợp t&aacute;c giữa hai Cơ quan trong thời gian qua th&ocirc;ng qua k&ecirc;nh hợp t&aacute;c song phương v&agrave; c&aacute;c diễn đ&agrave;n đa phương như ASEAN, WIPO, v.v., b&agrave; Naoko Munakata đ&atilde; t&aacute;n th&agrave;nh việc th&agrave;nh lập Nh&oacute;m c&ocirc;ng t&aacute;c chung giữa hai Cơ quan để thảo luận về c&aacute;c Chương tr&igrave;nh hợp t&aacute;c về thẩm định nhanh đơn s&aacute;ng chế, ph&aacute;t triển nguồn nh&acirc;n lực v&agrave; quản l&yacute; chất lượng thẩm định s&aacute;ng chế.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-size:14px;">B&agrave; Naoko Munakata cũng b&agrave;y tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất về một Dự &aacute;n nhằm n&acirc;ng cao năng lực to&agrave;n diện của Cục SHTT trong việc xử l&yacute; đơn SHCN v&agrave; cho biết sẽ cử chuy&ecirc;n gia sang l&agrave;m việc với Cục để b&agrave;n thảo c&aacute;c nội dung cụ thể trước khi tr&igrave;nh Ch&iacute;nh phủ Nhật Bản xem x&eacute;t, ph&ecirc; duyệt. Li&ecirc;n quan đến hồi cố dữ liệu SHCN, JPO sẽ t&iacute;ch cực l&agrave;m việc với WIPO v&agrave; c&aacute;c đối t&aacute;c c&oacute; li&ecirc;n quan để c&oacute; thể hỗ trợ Cục SHTT trong thời gian sớm nhất.</span></p>
 
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-size:14px;"><em>Cục trưởng Đinh Hữu Ph&iacute; v&agrave; Tổng Cục trưởng Naoko Munakata k&yacute; kết Thỏa thuận hợp t&aacute;c giữa Cục Sở hữu tr&iacute; tuệ v&agrave; Cơ quan S&aacute;ng chế Nhật Bản </em></span></p>
 
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-size:14px;">Ngay sau buổi l&agrave;m việc, đ&atilde; diễn ra Lễ k&yacute; kết Thỏa thuận hợp t&aacute;c giữa Cục Sở hữu tr&iacute; Việt Nam v&agrave; Cơ quan S&aacute;ng chế Nhật Bản. Theo Văn bản được k&yacute; kết, JPO sẽ hỗ trợ Cục SHTT trong việc ho&agrave;n thiện ch&iacute;nh s&aacute;ch về SHTT nhằm n&acirc;ng cao hiệu quả bảo hộ v&agrave; khai th&aacute;c t&agrave;i sản tr&iacute; tuệ; n&acirc;ng cao năng lực thẩm định đơn SHCN; đẩy mạnh qu&aacute; tr&igrave;nh tự động h&oacute;a hệ thống quản trị đơn SHCN; n&acirc;ng cao nh&acirc;n thức của c&ocirc;ng ch&uacute;ng v&agrave; ph&aacute;t triển nguồn nh&acirc;n lực, cũng như th&uacute;c đẩy c&aacute;c chương tr&igrave;nh hợp t&aacute;c về chia sẻ c&ocirc;ng việc./.</span></p>
 
 
 
<span style="font-size:14px;"><em>Cục trường Đinh Hữu Ph&iacute; tặng qu&agrave; lưu niệm cho b&agrave; Naoko Munakata</em></span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;
</p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div>
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-size:14px;">Nhật Bản l&agrave; một trong c&aacute;c nh&agrave; t&agrave;i trợ lớn của Việt Nam trong lĩnh vực SHTT. Th&ocirc;ng qua JICA v&agrave; Quỹ T&iacute;n th&aacute;c WIPO, Nhật Bản đ&atilde; t&agrave;i trợ cho Việt Nam nhiều dự &aacute;n nhằm n&acirc;ng cao hạ t&acirc;ng CNTT, ph&aacute;t triển nguồn nh&acirc;n lực, tăng cường năng lực thực thi quyền SHTT v&agrave; n&acirc;ng cao nhận thức về SHTT./.</span></p>

Nhật Bản là một trong các nhà tài trợ lớn của Việt Nam trong lĩnh vực SHTT. Thông qua JICA và Quỹ Tín thác WIPO, Nhật Bản đã tài trợ cho Việt Nam nhiều dự án nhằm nâng cao hạ tầng CNTT, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường năng lực thực thi quyền SHTT và nâng cao nhận thức về SHTT./.

 Phòng Hợp tác quốc tế